TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018   KHÓA 41 TC
Tuần 32 Từ ngày 05/03/2018 Đến ngày 12/03/2018
           
  Lớp 41V1 Giáo viên 41V2 Giáo viên
Thứ Tiết P102U P103U
  1 Sử Nguyễn Minh Đức Toán Phạm Văn Tiến
  2 Địa Nguyễn Thị Liễu Toán  
Thứ 2 3 Toán Phạm Văn Tiến Địa Nguyễn Thị Liễu
05/03/2018 4 Toán   Tổng quan về Hoàng Lê U. Thảo
  5 Pháp luật Nguyễn Thế Ánh Du lịch  
           
  1 Văn Lê Thị Liễu Sử Nguyễn Minh Đức
  2 KN ứng xử Nguyễn Văn Thiên Văn Lê Thị Liễu
Thứ 3 3 KN ứng xử   Thể dục Đặng Công Huân
06/03/2018 4 Tổng quan về Hoàng Lê U. Thảo Thể dục  
  5 Du lịch   Thể dục  
           
  1 Hóa Võ Thị Quế Hương Toán Phạm Văn Tiến
  2 Hóa   Toán  
Thứ 4 3 Nguyễn Tấn Xứng Hóa Võ Thị Quế Hương
07/03/2018 4   Hóa  
           
           
  1 Toán Phạm Văn Tiến Văn Lê Thị Liễu
  2 Toán   Văn  
Thứ 5 3 Thể dục Đặng Công Huân Nguyễn Tấn Xứng
08/03/2018 4 Thể dục    
  5 Thể dục   Sinh Nguyễn Tài Thu
           
  1 Văn Lê Thị Liễu KN ứng xử Nguyễn Văn Thiên
  2 Văn   KN ứng xử  
Thứ 6 3 Sinh Nguyễn Tài Thu Pháp luật Nguyễn Thế Ánh
09/03/2018 4 SH lớp Nguyễn Thế Ánh SH lớp Huỳnh Hồng Son
  5 SH lớp   SH lớp  
           
  1        
  2        
Thứ 7 3        
10/03/2018 4        
  5        
           
           
Ghi chú: Thời khóa biểu này áp dụng bắt đầu từ ngày 05/3/2018  
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article