TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018   KHÓA 41 TC
Tuần 33 Từ ngày 12/03/2018 Đến ngày 16/03/2018
           
  Lớp 41V1 Giáo viên 41V2 Giáo viên
Thứ Tiết P102U P103U
  1 Sử Nguyễn Minh Đức Toán Phạm Văn Tiến
  2 Địa Nguyễn Thị Liễu Toán  
Thứ 2 3 Toán Phạm Văn Tiến Địa Nguyễn Thị Liễu
12/03/2018          
           
           
  1 Sinh Nguyễn Tài Thu Sử Nguyễn Minh Đức
  2 KN ứng xử Nguyễn Văn Thiên Sinh Nguyễn Tài Thu
Thứ 3 3 Tổng quan về Hoàng Lê Uyên Thảo Tổng quan về Hoàng Lê Uyên Thảo
13/03/2018 4 Du lịch   Du lịch  
           
           
  1 Hóa Võ Thị Quế Hương Toán Phạm Văn Tiến
  2 Hóa   Toán  
Thứ 4 3 Nguyễn Tấn Xứng Hóa Võ Thị Quế Hương
14/03/2018 4   Hóa  
           
           
  1 Tổng quan về Hoàng Lê Uyên Thảo Tổng quan về du lịch Hoàng Lê Uyên Thảo
  2 Du lịch    
Thứ 5 3 Thể dục Đặng Công Huân Nguyễn Tấn Xứng
15/03/2018 4 Thể dục    
  5 Thể dục   Pháp luật Nguyễn Thế Ánh
           
  1 Toán Phạm Văn Tiến Pháp luật Nguyễn Thế Ánh
  2 Toán   KN ứng xử Nguyễn Văn Thiên
Thứ 6 3 Pháp luật Nguyễn Thế Ánh KN ứng xử  
16/03/2018 4 SH lớp Nguyễn Thế Ánh SH lớp Huỳnh Hồng Son
  5 SH lớp   SH lớp  
           
  1        
  2        
Thứ 7 3        
17/03/2018 4        
  5        
           
           
Ghi chú: Thời khóa biểu này áp dụng bắt đầu từ ngày 05/3/2018  
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article