. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  
PHÒNG ĐÀO TẠO Tuần 37 Từ 9/4/18 đến 15/4/18        
Hệ đào tạo CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 7 TC (VLVH) TC CHÍNH QUI KHOÁ 41 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 Hệ đào tạo
Lớp 07CX1 07 CX2 07 CX3 07CN1 (TT-CT) 07CN2 (CTN) 07ĐĐ 16KT 41V1 41V2 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CX1 09CN 09CK Lớp
Buổi               Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Buổi
Phòng TN TN TN TN TN TN TN 102U 103U 101V 102V 101V 104V 202V 101V 101V 102V Phòng
Thứ 2 Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Sử dụng TKB riêng Sử dụng TKB riêng NM NM NM TB CT&TB Anh 2 Anh 2 Anh 2 Thứ 2
9/4/18 BTCT BTCT BTCT TLCT Hóa nước SBVL SBVL Khoi tao 9/4/18
Thứ 3 TC NLKT QHGT QHTL QHĐT SBVL SBVL TC-TT Thứ 3
10/4/18 Tin UD Tin UD Tin UD Tin UD Tin UD VKT VKT LKT 10/4/18
Thứ 4 NM NM NM TB CT&TB Anh 2 Anh 2 Anh 2 Thứ 4
11/4/18 BTCT BTCT BTCT TLCT Hóa nước VKT VKT QTH 11/4/18
Thứ 5 TC NLKT QHGT QHTL CT&TB VKT VKT TC-TT Thứ 5
12/4/18 BTCT BTCT BTCT TLCT QHĐT SBVL SBVL Khoi tao 12/4/18
Thứ 6 NM NM NM TB QHĐT VKT VKT Khoi tao Thứ 6
13/4/18 Tin UD Tin UD Tin UD Tin UD Tin UD Anh 2 Anh 2 Anh 2 13/4/18
Thứ 7                                   Thứ 7
14/4/18                                   14/4/18
Chủ nhật                                   Chủ nhật
15/4/18                                   15/4/18
Môn học kết thúc: 08CN2: Hóa nước; 09CK: QTH, LKT, Khoi tao
Môn học mới: 08CN2: Quy hoạch đô thị (QHĐT);  
Ghi chú: Từ tuần 38 (Từ ngày 16/4/2014 trở đi) các lớp Cao đẳng dự thi lần 1 các môn học đã kết thúc  
                                     
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article