TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018   KHÓA 41 TC
Tuần 37 Từ ngày 09/04/2018 Đến ngày 15/04/2018
           
  Lớp 41V1 Giáo viên 41V2 Giáo viên
Thứ Tiết P102U P103U
  1 Pháp luật Nguyễn Thế Ánh Tổng quan về Hoàng Lê Uyên Thảo
  2 Pháp luật   du lịch  
Thứ 2 3 Tổng quan về Hoàng Lê Uyên Thảo Pháp luật Nguyễn Thế Ánh
09/04/2018 4 du lịch   Pháp luật  
           
           
  1 Tổng quan về Hoàng Lê Uyên Thảo Toán Phạm Văn Tiến
  2 du lịch   Toán  
Thứ 3 3 Sinh Nguyễn Tài Thu Tổng quan về Hoàng Lê Uyên Thảo
10/04/2018 4 Toán Phạm Văn Tiến Du lịch  
  5 Toán   Sinh Nguyễn Tài Thu
           
  1 Hóa Võ Thị Quế Hương Nguyễn Tấn Xứng
  2 Hóa    
Thứ 4 3 Nguyễn Tấn Xứng Hóa Võ Thị Quế Hương
11/04/2018 4   Hóa  
           
           
  1 KN ứng xử Nguyễn Văn Thiên Văn Lê Thị Liễu
  2 KN ứng xử   Văn  
Thứ 5 3 Văn Lê Thị Liễu Thể dục Đặng Công Huân
12/04/2018 4 Văn   Thể dục  
           
           
  1 Văn Lê Thị Liễu KN ứng xử Nguyễn Văn Thiên
  2 Văn   KN ứng xử  
Thứ 6 3 SH lớp Huỳnh Hồng Sơn Văn Lê Thị Liễu
13/04/2018 4 Thể dục Đặng Công Huân Văn  
  5 Thể dục   SH lớp Huỳnh Hồng Sơn
           
  1        
  2        
Thứ 7 3        
14/04/2018 4        
  5        
           
           
Ghi chú:          
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article