. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  
PHÒNG ĐÀO TẠO Tuần 44 Từ 28/5/18 đến 3/6/18        
Hệ đào tạo CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 7 TC (VLVH) TC CHÍNH QUI KHOÁ 41 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 Hệ đào tạo
Lớp 07CX1 07 CX2 07 CX3 07CN1 (TT-CT) 07CN2 (CTN) 07ĐĐ 16KT 41LT 41NH 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CX1 09CN 09CK Lớp
Buổi               Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Sáng Buổi
Phòng TN TN TN TN TN TN TN 102U 103U 101V 102V 101V 104V 202V 101V 102V 104V Phòng
Thứ 2 Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp TL&GT TL&GT BTCT BTCT BTCT TLCT CT&TB SBVL SBVL NLKT Thứ 2
28/5/18 AV2 AV2 TC NLKT QHGT QHTL QHĐT KTĐ KTĐ STVB 28/5/18
Thứ 3 TQDL TQDL KTTC KTTC KTTC KS&ĐN TLDÔ VLXD VL MKT Thứ 3
29/5/18 KNUX KNUX NM NM NM QLKT XLN cấp ĐCCT MT NLTK 29/5/18
Thứ 4 TL&GT TL&GT BTCT BTCT BTCT TLCT CT&TB SBVL SBVL NLKT Thứ 4
30/5/18 AV2 AV2 TC NLKT QHGT QHTL TLDÔ KTĐ KTĐ STVB 30/5/18
Thứ 5 TQDL TQDL KTTC KTTC KTTC KS&ĐN TLDÔ VLXD VL MKT Thứ 5
31/5/18 KNUX KNUX NM NM NM QLKT XLN cấp ĐCCT MT NLTK 31/5/18
Thứ 6 TL&GT TL&GT BTCT BTCT BTCT TLCT CT&TB TĐ1 TĐ1 NLKT Thứ 6
1/6/18 AV2 AV2 TC NLKT QHGT QHTL XLN cấp KTĐ KTĐ STVB 1/6/18
Thứ 7                   TinUD TinUD TinUD TinUD TinUD       Thứ 7
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article