. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  
PHÒNG ĐÀO TẠO Tuần 45 Từ 4/6/18 đến 10/6/18        
Hệ đào tạo CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 7 TC (VLVH) TC CHÍNH QUI KHOÁ 41 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 Hệ đào tạo
Lớp 07CX1 07 CX2 07 CX3 07CN1 (TT-CT) 07CN2 (CTN) 07ĐĐ 16KT 41LT 41NH 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CX1 09CN 09CK Lớp
Buổi               Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Sáng Buổi
Phòng TN TN TN TN TN TN TN 101U 102U 101V 102V 101V 104V 202V 101V 102V 104V Phòng
Thứ 2 Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp TL&GT TL&GT NM NM NM QLKT CT&TB TĐ1 TĐ1 NLKT Thứ 2
4/6/18 AV2 AV2 KTTC KTTC KTTC KS&ĐN XLN cấp ĐCCT MT STVB 4/6/18
Thứ 3 PL PL TC NLKT QHGT KS&ĐN TLDÔ VLXD VL MKT Thứ 3
5/6/18 ĐK NVB BTCT BTCT BTCT QLKT XLN cấp KTĐ KTĐ NLTK 5/6/18
Thứ 4 TL&GT TL&GT NM NM NM QLKT CT&TB TĐ1 TĐ1 NLKT Thứ 4
6/6/18 AV2 AV2 KTTC KTTC KTTC KS&ĐN TLDÔ ĐCCT MT STVB 6/6/18
Thứ 5 PL PL TC NLKT QHGT KS&ĐN CT&TB VLXD VL MKT Thứ 5
7/6/18 ĐK NVB BTCT BTCT BTCT QLKT XLN cấp KTĐ KTĐ NLTK 7/6/18
Thứ 6 TL&GT TL&GT NM NM NM QLKT CT&TB TĐ1 TĐ1 NLKT Thứ 6
8/6/18 AV2 AV2 KTTC KTTC KTTC KS&ĐN TLDÔ ĐCCT MT MKT 8/6/18
Thứ 7                   TinUD TinUD TinUD TinUD TinUD       Thứ 7
9/6/18                                   9/6/18
Chủ nhật                                   Chủ nhật
10/6/18                                   10/6/18
Môn học, mô đun kết thúc: 09CX+09CN: KTĐ: 09CX: ĐCCT; 09CN: MT; 09CK: STVB; NLTK;
Môn học. Mô đun mới: 41LT: Đăng ký giữ chỗ: (ĐKC); 41NH: Nghiệp vụ bàn (NVB)  
Ghi chú:  
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article