. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  
PHÒNG ĐÀO TẠO Tuần 46 Từ 11/6/18 đến 17/6/18        
Hệ đào tạo CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 7 TC (VLVH) TC CHÍNH QUI KHOÁ 41 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 Hệ đào tạo
Lớp 07CX1 07 CX2 07 CX3 07CN1 (TT-CT) 07CN2 (CTN) 07ĐĐ 16KT 41LT 41NH 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CX1 09CN 09CK Lớp
Buổi               Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Sáng Buổi
Phòng TN TN TN TN TN TN TN 101U 102U 101V 102V 101V 104V 202V 101V 102V 104V Phòng
Thứ 2 Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp ĐK NVB KTTC KTTC KTTC QLKT CT&TB TĐ1 TĐ1 NLKT Thứ 2
11/6/18 AV2 AV2 NM NM NM KS&ĐN TLDÔ TLCS TLCS MKT 11/6/18
Thứ 3 PL PL TC NLKT QHGT QLKT QHĐT VLXD VL NLKT Thứ 3
12/6/18 TL&GT TL&GT BTCT BTCT BTCT KS&ĐN XLN cấp TĐ1 TĐ1 TCDN 12/6/18
Thứ 4 ĐK NVB KTTC KTTC KTTC QLKT CT&TB TĐ1 TĐ1 NLTK Thứ 4
13/6/18 AV2 AV2 NM NM NM KS&ĐN TLDÔ TLCS TLCS MKT 13/6/18
Thứ 5 PL PL TK đập TK nhà TKGT bộ QLKT QHĐT VLXD VL NLKT Thứ 5
14/6/18 TL&GT TL&GT TC NLKT QHGT KS&ĐN XLN cấp TLCS TLCS TCDN 14/6/18
Thứ 6 ĐK NVB KTTC KTTC KTTC QLKT CT&TB TĐ1 TĐ1 NLKT Thứ 6
15/6/18 AV2 AV2 TK đập TK nhà TKGT bộ KS&ĐN TLDÔ TLCS TLCS MKT 15/6/18
Thứ 7                                   Thứ 7
16/6/18                                   16/6/18
Chủ nhật                                   Chủ nhật
17/6/18                                   17/6/18
Môn học, mô đun kết thúc: 08CX1+08CX2+08C3: NM, BTCT; 08CX1: TC; 08CX2: NLKT; 08CX3: QHGT; 08CN2: TLĐÔ, QHĐT; 09CX: VLXD; 09CN: VL; 09CK: NLTK
Môn học, Mô đun mới: 08CX1: Thiết kế đập (TK đập); 08CX2: Thiết kế nhà dân dụng (TK nhà); 08CX3: Thiết kế công trình giao thông bộ (TKGT bộ); 09CX+09CN: Thủy lực cơ sở (TLCS); 09CK: Tài chính doanh nghiệp (TCDN)  
Ghi chú: Trong tuần 48 năm học 2017-2018 (từ 25/6/2018 đến 30/6/2018) và tuần 01 năm học 2018-2019 (từ 30/7/2018 đến 04/8/2018) HSSV thi lần 1 các môn học, mô đun đã kết thúc  
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article