. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018  
PHÒNG ĐÀO TẠO Tuần 47 Từ 18/6/18 đến 24/6/18        
Hệ đào tạo CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 7 TC (VLVH) TC CHÍNH QUI KHOÁ 41 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 Hệ đào tạo
Lớp 07CX1 07 CX2 07 CX3 07CN1 (TT-CT) 07CN2 (CTN) 07ĐĐ 16KT 41LT 41NH 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CX1 09CN 09CK Lớp
Buổi               Chiều Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Sáng Buổi
Phòng TN TN TN TN TN TN TN 101U 102U 101V 102V 101V 104V 202V 101V 102V 104V Phòng
Thứ 2 Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp ĐK NVB KTTC KTTC KTTC QLKT CT&TB TĐ1 TĐ1 NLKT Thứ 2
18/6/18 ĐK NVB TC NLKT QHGT KS&ĐN TLĐÔ TLCS TLCS TCDN 18/6/18
Thứ 3 PL PL TK đập TK nhà TKGT bộ QLKT XLN cấp TLCS TLCS NLKT Thứ 3
19/6/18 AV2 AV2 TinUD TinUD TinUD TinUD TinUD TĐ1 TĐ1 MKT 19/6/18
Thứ 4 ĐK NVB KTTC KTTC KTTC QLKT CT&TB TĐ1 TĐ1 TCDN Thứ 4
20/6/18 ĐK NVB TC NLKT QHGT KS&ĐN XLN cấp TLCS TLCS MKT 20/6/18
Thứ 5 TL&GT TL&GT TK đập TK nhà TKGT bộ QLKT CT&TB TD1 TĐ1 NLKT Thứ 5
21/6/18 AV2 AV2 KTTC KTTC KTTC KS&ĐN XLN cấp TLCS TLCS TCDN 21/6/18
Thứ 6 ĐK NVB Ôn BTCT Ôn BTCT Ôn BTCT Ôn TB Ôn QHĐT Ôn SBVL Ôn SBVL Ôn TC-TT Thứ 6
22/6/18 AV2 AV2 thi vào 25/6/2018 thi vào 25/6/2018 thi vào 25/6/2018 thi vào 25/6/2018 thi vào 25/6/2018 thi vào 2/6/2018 thi vào 25/6/2018 thi vào 25/6/2018 22/6/18
Thứ 7                                   Thứ 7
23/6/18                                   23/6/18
Chủ nhật                                   Chủ nhật
24/6/18                                   24/6/18
Môn học, mô đun kết thúc: 41NH+41LT: PL; TL> 08CX1+08CX2+08C3+08CN1+08CN2: Tin UD; 08CX1: TC; 08CX2: NLKT; 08CX3: QHGT; 08CN1: KS& ĐN, QLKT; 08CN2: TLĐÔ, CT&TB;
Môn học, Mô đun mới: 08CX1: Thiết kế đập (TK đập); 08CX2: Thiết kế nhà dân dụng (TK nhà); 08CX3: Thiết kế công trình giao thông bộ (TKGT bộ); 09CX+09CN: Thủy lực cơ sở (TLCS); 09CK: Tài chính doanh nghiệp (TCDN)  
Ghi chú: Trong tuần 48 năm học 2017-2018 (từ 25/6/2018 đến 30/6/2018) HSSV thi lần 1 các môn học, mô đun đã kết thúc  
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article