. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
      THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019            
PHÒNG ĐÀO TẠO           Tuần 26 Từ 21/1/19 đến 27/1/19            
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN1 (KTTNN) 10TNN2 (KTTNN)
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều từ 17h30 Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Cả ngày
Phòng 201U 203U 104V 204V CKT +NTDT 101U 102U 102U 103U 103U 101V TT TT TT TT TT 203V 202V 203U 101V 202V 203V VPCTy
Thứ 2 14h00 thi Cắm hoa 14h00 thi Cài đặt PM 14h00 thi PL KNGT KNGT Thể dục Thể dục TK 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi Thực tập Tốt nghiệp 6/7 14h00 thi Thủy công CN tưới tiêu CTN KTTC2 VKT VKT  
21/1/19 Đón khách   Trắc địa   LT1             TCTC TCTC TCTC Mạng cấp KTTC Tính toán TV LĐMB   KTĐ KTĐ  
Thứ 3 AV3 AV3   Cái đặt PM   KNGT Thể dục Thể dục PL PL           Thủy công KTTNN CTN        
22/1/19                               TinUD TinUD TinUD        
Thứ 4 SCC Cắm hoa 7h30 thi Phần cứng   KNGT AV1 AV1 Pl PL 18h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi Thủy công CN tưới tiêu CTN 7h30 thi 7h30 thi 7h30 thi  
23/1/19     VKT               C.Trị KTXD KTXD KTXD CTKT KTTC Tính toán TV LĐMB KTCP KNGT KNGT  
Thứ 5 AV3 AV3   Cái đặt PM   Thể dục 14h00 thi 14h00 thi 7h30 thi 7h30 thi                        
24/1/19           AV1 Tin ĐC Tin ĐC Tin ĐC Tin ĐC                        
Thứ 6 SCC Cắm hoa 14h00 thi Phần cứng 14h00 thi 7h30 thi PL PL AV1 AV1 18h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi  
25/1/19     MT   C.Trị Tin ĐC SHL SHL SHL SHL KTVM CNXDTL CNXD DD CNXD Cầu Mạng thoát KC thép Tính toán TV CTN KTQT CHCS CHCS  
Thứ 7                                              
26/1/19                                              
Chủ nhật                     8h00 thi                        
27/1/19                     Luật KT                        
Môn học, mô đun kết thúc: 42KT: TK; 09TNN1: Tính toán TV; 09CTN: CTN          
Môn học, Mô đun mới:
Ghi chú: Ghép lớp 10CTT và lớp 10TNN1 học các môn VKT, KTĐ tại phòng 202V          
Từ tuần 26 (Ngày 21/01/2019 trở đi) lớp 42KT thi lần 1 các môn đã kết thúc      
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article