TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 LỚP 10 (KHÓA 42 TC)
           
  Lớp 10/1 Giáo viên 10/2 Giáo viên
Thứ Tiết P102U P103U
  1 Văn Nguyễn Thị Liễu    
  2 Văn      
Thứ 2 3 Địa Lê Thị Liễu Văn Nguyễn Thị Liễu
21/01/2019 4 Địa   Văn  
           
           
  1 Sinh Hồ Thị Thu Phương Sử Nguyễn Thị Hoa
  2 Sử Nguyễn Thị Hoa Sinh Hồ Thị Thu Phương
Thứ 3 3        
22/01/2019 4        
  5        
  6        
  1 Toán Lê Thị Kim Oanh Hóa Võ Thị Quế Hương
  2 Toán   Hóa  
Thứ 4 3 Hóa Võ Thị Quế Hương Toán Phạm Văn Tiến
23/01/2019 4 Hóa   Toán  
  5        
  6        
  1 Văn Nguyễn Thị Liễu Địa Lê Thị Liễu
  2 Văn   Địa  
Thứ 5 3     Văn Nguyễn Thị Liễu
24/01/2019 4     Văn  
  5        
  6        
  1 Toán Lê Thị Kim Oanh Trần Thị Ái Trinh
  2 Toán    
Thứ 6 3 Trần Thị Ái Trinh Toán Phạm Văn Tiến
25/01/2019 4   Toán  
  5        
  6        
  1        
  2        
Thứ 7 3        
26/01/2019 4        
  5        
  6        
           
Ghi chú: Thời khóa biểu này áp dụng bắt đầu từ ngày 14/01/2019  
  Các lớp học vào buổi chiều bắt đầu từ 13h20. Học Chương trình Trung cấp nghề vào các buổi sáng trong tuấn từ thứ hai đến thư bảy, theo TKB riêng
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article