. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ
VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG
      THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019            
PHÒNG ĐÀO TẠO           Tuần 34 Từ 18/3/19 đến 24/3/19            
Hệ đào tạo TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 41 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 42 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 8 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 9 CAO ĐẲNG CHÍNH QUI KHÓA 10
Lớp 41LT 41NH 41TL 41T1 41TH1&2 42NH 42LT 42TH 42 ĐN 42ĐĐ 42KT 08CX1 08CX2 08CX3 08CN1 (TTCT) 08CN2 (CTN) 09CTT1 09TNN1 09CTN 09KT 10CTT (XDCTT) 10TNN1 (KTTNN) 10TNN2 (KTTNN)
Buổi Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều từ 17h30 Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Cả ngày
Phòng 201U PTH NH 203U Phòng TH MT CKT +NTDT 101U 104V 102U 103U NĐT nghề 104 V KL KL KL KL TT 202V 203V 202U 104V 202V 203V VPCTy
Thứ 2 Phục vụ LT Cắm hoa TB điện QTCSDL   AV2 AV2 CSDL VKT PLĐĐ NLKT Khóa luận tốt nghiệp 2/4 Khóa luận tốt nghiệp 2/4 Khóa luận tốt nghiệp 2/4 Khóa luận tốt nghiệp 2/4 Thực tập Tốt nghiệp 5/7 TK đập CN tưới tiêu XLN thải KTTC2 GDQP GDQP  
18/3/19         CSDL             KN2 KN2 KN2 KN2 (Sáng) SBVL SBVL  
Thứ 3 ANKS NV Bar TV&ĐCTV     TLUX TQDL AVCN VL Thổ nhưỡng GDQP TK đập KTTNN XLN cấp PT KTĐ KTĐ  
19/3/19                       TK CTDT QHTL KTAT KTTC2 TĐ1 TĐ1  
Thứ 4 Phục vụ LT Cắm hoa TB điện QTCSDL   AV2 AV2 HĐH VKT PLĐĐ NLKT TK đập CN tưới tiêu Dự toán Kiểm toán GDQP GDQP  
20/3/19                       TK CTDT QHTL KTAT KTTM SBVL SBVL  
Thứ 5 ANKS NV Bar TV&ĐCTV     TLUX TQDL AVCN VL Thổ nhưỡng GDQP TKCTDT KCCT XLN cấp PT TĐ1 TĐ1  
21/3/19                       KN2 KN2 KN2 KN2 (Sáng) KTĐ KTĐ  
Thứ 6 Phục vụ LT ATTP TB điện QTCSDL   AV2 AV2 CSDL VKT PLĐĐ 18h00 thi TCTC CN tưới tiêu Dự toán KTTC2 GDQP GDQP  
22/3/19         CSDL SHL SHL SHL SHL SHL TK KN2 KN2 KN2 KN2 (Sáng) SBVL SBVL Tin ĐC
Thứ 7                                             Tin ĐC
23/3/19                                              
Chủ nhật                     NLKT                       Tin ĐC
24/3/19                                              
Môn học, mô đun kết thúc: 41T1 & 41T2: CSDL; 09TNN1: CN tưới tiêu,          
Môn học, Mô đun mới: 10TNN2: Tin học đại cương (Tin ĐC);
Ghi chú: Ghép lớp 10CTT và lớp 10TNN1 học các môn KTĐ, SBVL, TĐ1 tại phòng 202V. Ghép các lớp khóa 09 Cao đẳng học môn Kỹ năng 2 tại phòng 203V          
  Lớp 42LT, 42NH, 42 ĐN và 42 ĐĐ học các môn cơ sở tại phòng riêng
Return home
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article