PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Tel:0510.3861282 – Fax: 0510.3861162 – E.mail: tchc@ckt.edu.vn
 
 ThS. Phạm Trung Hội - Trưởng phòng

A. CHỨC NĂNG:

1. Tham mưu Hiệu trưởng về công tác Tổ chức và Cán bộ; Hành chính – Tổng hợp.

2. Thực hiện: Chế độ, chính sách và Thi đua – Khen thưởng đối với Viên chức, người lao động hợp đồng; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Quy chế dân chủ ở Trường; Tổng hợp; Hành chính; Văn thư – Lưu trữ, Lễ tân.

3. Thực hiện công tác Hợp tác quốc tế của Trường phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

B. NHIỆM VỤ:

1. Tư vấn phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường. Lập kế hoạch lao động, biên chế và tiền lương; Đề xuất việc sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động của các Đơn vị trong Trường.

2. Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, quy hoạch và phát triển đội ngũ Viên chức, người lao động hợp đồng phù hợp yêu cầu phát triển của Trường. Phối hợp với các Đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các Nội qui, Qui chế làm việc trong Trường phù hợp với yêu cầu phát triển. Tham gia đề xuất, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung Qui chế thu và chi tiêu nội bộ của Trường.

3. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với Viên chức, người lao động hợp đồng gồm: Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Thi tuyển dụng; Nâng bậc lương; Chuyển và nâng ngạch lương; Trợ cấp khó khăn; Các chế độ Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm thân thể; Bảo hiểm thất nghiệp; Khen thưởng và kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xét các danh hiệu Nhà giáo và các chức danh khác theo quy định.

4. Thường trực các Hội đồng: Tuyển dụng; Nâng bậc lương; Chuyển và nâng ngạch lương, Thi đua – Khen thưởng và kỷ luật Viên chức, người lao động hợp đồng của Trường.

5. Thực hiện công tác Bảo vệ chính trị nội bộ; Quy chế dân chủ ở Trường; Làm thủ tục cho Viên chức đi nước ngoài. Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự. Tổng hợp chương trình công tác hàng tháng, học kỳ, năm học của Trường; Lập các biểu và báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực công tác của phòng; Làm lịch công tác tuần.

6. Giúp Hiệu trưởng điều hành mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các Đơn vị trong Trường. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị Viên chức hàng năm và các Đại hội, Hội nghị của Trường. Tổ chức thực hiện công tác Lễ tân trong các Lễ, Hội của Trường. Đầu mối giao tiếp: Sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của Trường. Đảm bảo chỗ ăn, ở thuận lợi, chu đáo cho khách trong thời gian công tác tại Trường.

7. Thực hiện công tác Tổng hợp; Hành chính; Văn thư – Lưu trữ. Tiếp nhận, phân loại Văn bản đi, đến; Tham mưu Ban Giám hiệu xử lý các Văn bản Hành chính nhanh chóng, kịp thời. Quản lý các con dấu (dấu nổi, dấu ướt) của Trường và chữ ký của Cán bộ Lãnh đạo, Quản lý theo quy định. Cấp giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận của Viên chức; Sao lục các Văn bản do Trường và Văn bản của cấp trên ban hành.

8. Quản lý, phục vụ nước uống và vệ sinh phòng họp, phòng làm việc của Ban Giám hiệu. Phối hợp, điều phối việc sử dụng hệ thống mạng Internet, Intranet; Đầu mối việc cập nhật thông tin thường xuyên trên trang web của Trường.

9. Lập chương trình và tổ chức thực hiện các mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế của Trường. Đầu mối chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, Dự án; Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa Lãnh đạo Trường với các Đoàn khách nước ngoài. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Trường soạn thảo nội dung Hội đàm và các Văn bản về quan hệ quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện … phục vụ cho các hoạt động quan hệ quốc tế của Trường.

10. Lập chương trình, nội dung, thời gian của các Đoàn nước ngoài đến Trường làm việc; Tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan du lịch, bảo đảm hoạt động cho khách nước ngoài thuận lợi, an toàn, đúng qui định. Tiếp nhận quà tặng của khách nước ngoài và chuẩn bị quà tặng của Trường cho khách nước ngoài. Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng qui định hiện hành. Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị, cá nhân trong Trường về hợp tác quốc tế.

11. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động về Tổ chức – Cán bộ, Hành chính – Tổng hợp và Hợp tác quốc tế theo yêu cầu của cấp trên và của Trường.

12. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác