BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ VÀ THUỶ LỢI MIỀN TRUNG
Số: 06TB/CKT-CTHSSV                                                                       Hội An, ngày 14 tháng 01 năm 2019

             
THÔNG BÁO
Thời gian nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019

Kính gửi : Các lớp học sinh, sinh viên trong toàn trường

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên trong toàn trường về thời gian nghỉ tết Kỷ Hợi 2019, thời gian tập trung học lại và thực hiện một số nội dung trước, sau tết như sau:

1.Thời gian nghỉ tết và tập trung học lại sau tết

- Thời gian nghỉ tết: Từ ngày 26/01/2019 đến 16/02/2019

- Thời gian tập trung về trường để học lại sau tết: 17/02/2019

- Thời gian bắt đầu học tập ngày 18/02/2019

2. Một số nội dung cần thực hiện trước và sau tết

a- Nội dung thực hiện trước tết

Nhà trường yêu cầu tất cả học sinh, sinh viên, thực hiện tốt qui định của trường về chấp hành thời gian lên lớp.

Trước khi nghỉ tết học sinh, sinh viên ở khu nội trú của trường thực hiện việc tổng vệ sinh phòng ở, liên hệ với phòng Công tác học sinh, sinh viên để gửi đồ đạc cần thiết, bàn giao phòng ở cho phòng Công tác học sinh, sinh viên (nếu phòng ở nào không dọn vệ sinh, không bàn giao, sau tết nhà trường sẽ không bố trí ở lại).

Khi về nghỉ tết yêu cầu học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các qui định của địa phương, tránh tình trạng vi phạm pháp luật và vi phạm an toàn giao thông.

b- Nội dung thực hiện sau tết tập trung về trường

Nhà trường yêu cầu tất cả học sinh, sinh viên tập trung về trường đúng thời gian qui định để học tập

Học sinh, sinh viên còn nợ các khoản học phí, lệ phí ký túc xá của học kỳ I năm học 2018-2019 (theo danh sách nhà trường đã thông báo) yêu cầu học sinh, sinh viên nộp đầy đủ.

Nhà trường yêu cầu tất cả học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này

Q.HIỆU TRƯỞNG

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article